Címlap
Kedvezményes gyermekétkeztetés
 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja alapján a bölcsődében, óvodában, az iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá kollégiumban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a Gyvtv. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.
A bölcsődés, óvodás, továbbá az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi térítési díj 100%-át.
Az e körbe nem tartozó, de
 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók után,
- a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után
 
Az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani.
 
A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani, de a kedvezményre való jogosultság csak egy jogcímen vehető igénybe.
Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
 
Közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
 
- a tizennyolc éven aluli,
 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
 
- az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.
 
A központi költségvetésből lehívható hozzájárulás fajlagos összege 65 000,- forint/fő/év. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolás tanulók esetén további 20 000,- forint/fő/év kiegészítő hozzájárulás illeti meg a fenntartót.